روش بن ماری چیست؟


راز آشپزی من راز آشپزی من
اگر عسل شما شکرک زد ظرف ان را درون اب جوش قرار دهید اینجوری شکرکش وا میشه دیگه هم شکرک نمیزنه امیدوارم استفاده کنید