ایده های خلاقانه و ابتکارات زیبای آشپزی 16


راز آشپزی من راز آشپزی من
یخ رو به این دلیل میندازن که روغن خورش به روی آن منتقل شود. برای هر خورشی قابل استفاده است