ده روش برای خوشمزه ترشدن قیمه


راز آشپزی من راز آشپزی من
من توی لوبیا پلو یا ماکارونی بنه تازه یاوهمون پسته وحشی میریزم البته میتونین پودرشو هم بریزین خیلی عالیه