طرز تهیه سوپ برنج مونده !!!


راز آشپزی من راز آشپزی من
سعی کنید ایراد غذاهاتونو متوجه شید و دوبار یه اشتباه تکرار نشه اینجوری غذای خوبی خواهید داشت "🍟🍣-🍖🍝🍜🍮🍤🍕
   دوست خوب '