مشکلات احتمالی و نکات مفید برای پخت کیک


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای اینکه زعفران به خوبی رنگ بگیرد آن رادرهاون سنگی نه فلزی بسابید بعدازاینکه به خوبی پودرشد به مدت۱۵دقیقه در آب جوش روی سماوربگذاریددم بکشد وبه خوبی رنگ میدهد