طرز تهیه گیپور خوراکی برای تزیین چای یا شیرینی


راز آشپزی من راز آشپزی من
برای شل نشدن کوکوهای مانندسیب زمینی کوکوویاسبزی کوکو می توان ازآرداستفاده نمودکه بسیارموثراست یامی توانیدکوکورا نیم ساعتی دریخچال قراردهیدتاخودرابگیرد
   زهراخردمند