راز آشپزی من راز آشپزی من
برای خوشمزه شدن قرمه سبزی کمی برگ پیازچه (دو برابر شنبلیله) توسبزی خورش اضافه کنین- سبزی خورش را با شعله پخش کن و با حرارت خیلی کم سرخ کنین تاحدی که برشته و خشک بشه