راز آشپزی من راز آشپزی من
برای اینکه تخم مرغ در اب هنگام جوشیدن ترک برندارد به ان مقداری سرکه سفید اضافه کنید
   پروین