راز آشپزی من راز آشپزی من
در قابلمه های روحی برای خوب دراوردن ته دیگ کافیست قبلمه رو قبل از ریختن روغن روی گاز داغ کنید و بعد روغن بریزید و بعد ته دیگ مورد نظر را بریزید . برنج را روی ان بریزید
   مهلا صادقی