راز آشپزی من راز آشپزی من
با اب برنج ابکش شده سوپ یا عدسی بپزید