راز آشپزی من راز آشپزی من
برای نگندیدن گوجه هایتان 1 عدد سیب بگذارید در پلاستیکی که گوجه ها هستند بعداز روز هاهم میبینید کخ گوجه ها نگندیده
   تارا قاضی